Chief of Dentists

Chief of Dentists ทันตแพทย์คนแรกของโลก

รู้หรือไม่หมอฟันหรือทันตแพทย์คนแรกของโลกคือชาวอียิปต์ นักโบราณคดีได้ค้นพบบันทึกของ Hesy-Ra ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นแพทย์และทันตแพทย์คนแรกของโลก เขาคือผู้ที่ทำการรักษาโรคต่างๆให้กับฟาโรห์ Pharaoh Djoser ในสมัยนั้นเมื่อชาวอียิปต์มีปัญหาเรื่องฟันหรือเจ็บป่วยก็จะเดินทางมาให้ Hesy -Ra ทำการรักษา

ถ้าเป็นเรื่องของฟันแล้ว Hesy -Ra ถือเป็นผู้คิดค้นการรักษาฟันไม่ว่าจะเป็นการทำฟันปลอมด้วยการเอาลวดทองแดงมาเชื่อมสะพานฟัน ,การใช้อัญมณี ตกแต่งฟัน การอุดฟันด้วยขึ้นผึ้ง เป็นต้น

โดยหลักฐานการรักษาฟันพบเป็นลักษณะของฟันเหล็กอยู่ในหลุมศพของมัมมี่ในประเทศอียิปต์ ตอนที่นักโบราณคดีเจอ พวกเขาได้ใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจสอบอายุของโครงกระดูกและพบว่ามันมีอายุหลายพันปี เมื่อตรวจดูโดยละเอียดจะเห็นโครงกระดูกมีการใช้ลวดชนิดทองแดงแบบเดียวกับสายไฟมาครอบและร้อยฟันเอาไว้ ตรงกับบันทึกของ Hesy-Ra ที่มีบันทึกเรื่องการรักษาฟันเอาไว้

Chief of Dentists

การอุดฟันด้วยขี้ผึ้ง

การอุดฟันด้วยขี้ผึ้ง

นอกจากชาวอียิปต์แล้ว ชาวโรมันเองก็รู้จักการใส่ฟันปลอมหรือการรักษาฟัน เช่นกัน มีการขุดค้นพบฟันปลอมในโครงกระดูกของผู้หญิงและผู้ชายที่ใส่ฟันปลอมในฝรั่งเศสยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน  มีอายุถึง 2,300 ปี ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรโรมันกำลังรุ่งเรืองในแถบตะวันตก เป็นโครงกระดูกใส่ฟันปลอมที่เก่าแก่ที่สุดร่างหนึ่งของยุโรป แม้ว่าชาวโรมันจะไม่ใช่ชนชาติแรกที่รู้จักการสร้างและสวมใส่ฟันปลอม แต่ก็ปรากฏว่าชาวโรมันเองก็มีวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าถึงขนาดสร้างและสวมใส่ฟันปลอมซึ่งเป็นเหล็กเหมือนชาวอียิปต์แล้วเช่นกัน

ในสมัยกว่า 2000 ปี ก็มีการตกแต่งฟันด้วยอัญมณีเหมือนการจัดฟันแฟชั่น

ในสมัยกว่า 2000 ปี ก็มีการตกแต่งฟันด้วยอัญมณีเหมือนการจัดฟันแฟชั่นในปัจจุบัน